ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะตามแฟชั่นร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้ให้กับตัวแทนชุมชนบ้านเกาะสิเหร่ ตำบล รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบอาชีพเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน(โครงการต่อเนื่องครั้งที่ 6) “ประเด็นปาเต๊ะ” และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่าง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากคุณจรัญ คงมั่น เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้

 81949179 2866474093403474 8873550790296338432 o

81734924 2866475503403333 3170217074593103872 o

82144121 2866474476736769 5895283831455350784 o

82144983 2866475620069988 5708094669770981376 o

82465857 2866473650070185 6550698293251276800 o

82524814 2866473633403520 7450015667090096128 o