ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา (พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง และหมู่ที่ 4 บ้านโคกยาง ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต / พื้นที่ชุมชนบ้านย่านยาว เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า และชุมชนศรีเมือง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)

2.โครงการ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภูเก็ต พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (โครงการร่วมกับสถาบันวิจัย พื้นที่บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต)

3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (พื้นที่ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต)

4.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัด กระบี่ พังงา และภูเก็ต (พื้นที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา)

ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 2 (19107) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร่วมประชุมหารือพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และ  การดำเนินงานกิจกรรมการสำรวจความต้องการจำเป็นของชุมชน ในกิจกรรมที่ 1 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

 

 IMG 9671

IMG 9685

IMG 9694

IMG 9698

IMG 9708

IMG 9756

IMG 9772

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/JMcCSGMLU5FW5GqW7