เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าโครงการ และคณะทำงาน /ตัวแทน โครงการ เข้าร่วมประชุมในวาระ สรุปผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (19410) ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาิวทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประชมบรการวชาการ ๑๙๐๙๑๘ 0007

ประชมบรการวชาการ ๑๙๐๙๑๘ 0012

ประชมบรการวชาการ ๑๙๐๙๑๘ 0018

 ประชมบรการวชาการ ๑๙๐๙๑๘ 0023

ประชมบรการวชาการ ๑๙๐๙๑๘ 0021

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/gvdsDFQrD4pdLKeN6