69226192 2541388015919462 3196867355254718464 o

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมการเพาะลูกเหรียง) โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนซอยกิ่งแก้ว จำนวน 5 คน มาร่วมจำหน่ายลูกเหรียงและให้ความรู้ เรื่อง การเพาะลูกหรียง ในงานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “ การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ต” เป็นความร่วมมือระหว่าง ม.ราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ ท้องถิ่น จ.ภูเก็ต / สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต / สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต / หอการค้า จ.ภูเก็ต / สมาคมธุรกิจโรงแรมภาคใต้ / พัฒนาการ จ.ภูเก็ต / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต / บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต / สภาอุตสาหกรรม จ.ภูเก็ต / และสมาคมสปาภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU เพื่อดำเนินงานพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน จ.ภูเก็ต ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต

 โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และเป็นภารกิจด้านบริการวิชาการชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์เดชา สีดูกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาหารบริหารทรัพยากรมนุษย์  ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับคณะทำงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ชุมชนซอยกิ่งแก้ว จังหวัดภูเก็ต การจัดโครงการนับได้ว่าประสบความสำเร็จส่งผลให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมจากอาชีพหลัก และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 69668895 2541391539252443 4777272710088622080 o

 69609281 2541378085920455 933179785058713600 o

 IMG 7167

IMG 7260

IMG 7278

69490167 2541378642587066 4178944677258461184 o

 

IMG 7190 2

IMG 7265

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/aPgVrJtyxBpmKjpD7