ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

1 2

- วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา

 

1 1

- วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ร่วมหารือกับวิทยาลัยชุมชนพังงา และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนบ้านคลองบ่อแสนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว ดึงการท่องเที่ยวก่อเกิดตลาดนัดชุมชนแห่งใหม่ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพรายได้ในชุมชน และเสริมแกร่งความเข้มแข็งของชุมชน ณ ศาลาประชาคม ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา

 

 1 3

วันที่ 20 มกราคม 2562 เก็บข้อมูลสำรวจศักยภาพชุมชน และจัดทำฐานข้อมูลชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ตามฐานความรู้ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อาชีพ และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ จักสาน  กาละแม ลูกชก การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การเลี้ยงโคขุน เป็นต้น บูรณาการกับวิชา การจัดการความรู้ ในรายวิชาของอาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา ณ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา

 

1 4

- วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า & สปา อ.ทับปุด จ.พังงา

 1 5

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา / แลกเปลี่ยนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าออกสู่ตลาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา

 

18862 ๑๙๐๘๒๐ 0003

- วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และประเมินความสำเร็จของโครงการ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงาจังหวัดพังงา