ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

1

-   วันที่ 27 ธันวาคม 2561   สำรวจความต้องการจำเป็นเพื่อฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ นำพาไปสู่การพัฒนาโจทย์​วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเเละประเด็นการฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายอย่างเเท้จริง  ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต​วันที่ 27 ธันวาคม 2561   สำรวจความต้องการจำเป็นเพื่อฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ นำพาไปสู่การพัฒนาโจทย์​วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเเละประเด็นการฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายอย่างเเท้จริง  ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต​

 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชน กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกับปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งเเละยั่งยืน กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ณ  ลานอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 3

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความต้องการจำเป็นในกิจกรรมที่ 1”กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ครั้งที่ 2 กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การเพาะลูกเหรียงเชิงพานิชย์”ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ โดยวิทยากรคุณไสว จันทร์เมือง  ณ  ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (19410) ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 4

- วันที่​ 29 มีนาคม 2562​ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ในกิจกรรมที่​ 2​ การฝึกอบรมการเพาะลูกเหรียง เชิงปฏิบัติการ เเละการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์​ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่​ 10​ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่​ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ นำไปสู่ความมั่นคง​ มั่งคั่งเเละยั่งยืน​ กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย​ ​ณ ลานอาคารเอนกประสงค์​ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลรัษฎา​ อำเภอเมือง​ จังหวัดภูเก็ต

 5

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความต้องการจำเป็นในกิจกรรมที่ 3 การประเมินผลความสำเร็จ “สะท้อนคิดและประเมินการปฏิบัติร่วมกัน” กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  ณ ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (19410) ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 6

- วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการ โดยการสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสรุปผลโครงการ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุลูกเหรียง และช่องทางการจัดจำหน่ายลูกเหรียง ณ ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (19410) ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต