ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ URL
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Faculty of Management Science Chiang Mai Rajabhat University www.management.cmru.ac.th/webmain/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Faculty of Management Science Chiang Rai Rajabhat University ms.crru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University mgts-lpru.com/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University mng.uru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University ms.psru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Faculty of Management Science Kamphaeng Phet Rajabhat University management.kpru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Faculty of Management Science Phetchaboon Rajabhat University mangt.pcru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Faculty of Management Science Nakhon Sawan Rajabhat University www.nsru.ac.th/th/faculty/ms
ราชภัฎกลุ่มภาคกลาง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Faculty of Management Science Chandrakasem Rajabhat University www.msci.chandra.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Faculty of Management Science Phranakhon Rajabhat University manage.pnru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Faculty of Management Science Dhonburi Rajabhat University manage.dru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Faculty of Management Science Bansomdejchaopraya Rajabhat University ms.bsru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University fms.ssru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty of Management Science Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage fms.vru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Faculty of Management Science Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University ms.aru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Faculty of Management Science Thepsatri Rajabhat University 202.28.120.17/2011
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Faculty of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University msc.npru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Faculty of Management Science Kanchanaburi Rajabhat University ms.kru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Faculty of Management Science Muban Chombueng Rajabhat University mns.mcru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Faculty of Management Science Phetchaburi Rajabhat University mit.pbru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Faculty of Management Science Rajabhat Rajanagarindra University fms.rru.ac.th/wp
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Faculty of Management Science Rambhai Barni Rajabhat University www.manage.rbru.ac.th
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Faculty of Management Science Chaiyaphum Rajabhat University www.cpru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University fms.nrru.ac.th/fms2014/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Faculty of Management Science Buriram Rajabhat University fms.bru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Faculty of Management Science Surindra Rajabhat University fmss.srru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Faculty of Management Science Sisaket Rajabhat University www.sskru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Faculty of Management Science Ubon Ratchathani Rajabhat University www.ubru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Faculty of Management Science Rajabhat Maha Sarakham University rmufms.com/site/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Faculty of Management Science Roi Et Rajabhat University www.reru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Faculty of Management Science Loei Rajabhat University www.manage.lru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Faculty of Management Science UdonThani Rajabhat University ms.udru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Faculty of Management Science Sakonnakhon Rajabhat University fms.snru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคใต้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Faculty of Management Science Phuket Rajabhat University www.pkru.ac.th/mspkru
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Management Science Suratthani Rajabhat University msc.sru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Faculty of Management Sciencee Nakhon Si Thammarat Rajabhat University manage.nstru.ac.th/newsite/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Faculty of Management Science Songkhla Rajabhat University mgt.skru.ac.th/index2.php
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Faculty of Management Science Yala Rajabhat University fms.yru.ac.th