อ.วชราวด29 2 63

ชื่อ :  อาจารย์วัชราวดี  นิรุติธรรมธรา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ