อ.วรรตน29 2 63

 

ชื่อ : อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร

ตำแหน่ง  :  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ