ดร.รงนภาประธานทรพย

 

ชื่อ : ดร.รุ่งนภา  อริยะพลปัญญา

ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์