ศรณยา

 

ชื่อ :  ผศ.ศรัณยา  นาคแก้ว

ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด