รศ.ประภาศร องกล

 

ชื่อ: รศ.ประภาศรี อึ่งกุล

ตำแหน่ง

   - คณบดีคณะวิทยาการจัดการ