ผศ.วรภทร

 

ชื่อ :  ผศ.วีรภัทร์  โชติวิริยะกุล

ตำแหน่ง :  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม