• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์
ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ
ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา
ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์
อาจารย์ยุพิน หะสัน


 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ
ดร.ธนพร หอมละออ
อาจารย์ปิยวรรณ คำกลัด
อาจารย์กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
อาจารย์กาญจนา ก้อใจ
อาจารย์สิริรักษ์ ธัญญะไพศาล


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง
อาจารย์ฉัตรมณี	ประทุมทอง
อาจารย์ณัฐวุฒิ	เหมาะประมาณ
อาจารย์วริสา ราชกิจชอบ


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
อาจารย์สงขลา หังสวนัส
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี
อาจารย์เดชา สีดูกา
อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
อาจารย์ลุบนา นิยมเดชา
ผศ.ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน
อาจารย์สุรเดช ทองแกมแก้ว


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ภาวิกา ขุนจันทร์
ผศ.พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
อาจารย์วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
อาจารย์ภาวิกา ขุนจันทร์
อาจารย์สมชาย ไชยโคต
อาจารย์พัทธนันท์ เพ็งดำ


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.อนุศรา สาวังชัย
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ
ผศ.ดร.นพดล จันระวัง
ผศ.วนิดา หาญเจริญ
อาจารย์พรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
อาจารย์พิภพ สมเวที
ดร.พิมพิกา พูลสวัสดิ์
อาจารย์ฮาริส อันนันหนับ

  • วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและโลจิสติกส์

ดร.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์
ดร.บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
อาจารย์วีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์
อาจารย์เบญจภรณ์ ปานเมือง
อาจารย์ธรรมนูญ คงสวัสดิ์

  • วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการและงานอีเวนต์

อาจารย์กิตติพงษ์ ครุธทรง
อาจารย์จิตสุภา เมืองแมน
อาจารย์ภัทร์ธมนต์ พลรงค์
ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์

  • วิชาเอกการจัดการทั่วไป

ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น
อาจารย์กชพร ชื่นจันทร์
อาจารย์สิรินทรา	สังข์ทอง

  • วิชาเอกการตลาด

 ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว
ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ดร.ภัทรินทร์ มรรคา
อาจารย์นันท์ธิดา ศิริกุล
อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ บุญศรี
Dr.Mohsin Raza • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
  • วิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล
Prof.Dr.Jeffrey Dale Hobbs
อาจารย์พิมลรัตน์ ราดภูเขียว
ดร.สัญญา ฉิมพิมล
อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ

  • วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อาจารย์พฤฒิยาพร มณีรัตน์
อาจารย์นภชนก ตลับเงิน
อาจารย์หิรัญญา  กลางนุรักษ์
 อาจารย์กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล
อาจารย์วรพจน์ ตรีสุข

  • วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย
อาจารย์ทวีพงศ์ คงมา
อาจารย์อุมาภรณ์ สมกาย
อาจารย์สุภัทรา สังข์ทอง
อาจารย์พรรษชล สุชาฎา


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD.)

ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (M.B.A.)

ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ผศ.ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน