• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์
ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา
ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์
อาจารย์ยุพิน หะสัน


 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ
ดร.ธนพร หอมละออ
อาจารย์กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
อาจารย์ปิยวรรณ คำกลัด
อาจารย์กาญจนา ก้อใจ


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล
ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง
อาจารย์ฉัตรมณี	ประทุมทอง
อาจารย์ณัฐวุฒิ	เหมาะประมาณ
ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

 ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว
ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ดร.วิญญู วีรยางกูร
อาจารย์นันท์ธิดา ศิริกุล
ดร.ภัทรินทร์ มรรคา
อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี
อาจารย์เดชา สีดูกา
อาจารย์สงขลา หังสวนัส
อาจารย์ลุบนา นิยมเดชา
ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน
อาจารย์สุรเดช ทองแกมแก้ว


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร
ผศ.พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
อาจารย์วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
อาจารย์ภาวิกา ขุนจันทร์
อาจารย์สมชาย ไชยโคต
อาจารย์พัทธนันท์ เพ็งดำ


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ดร.อนุสรา สาวังชัย
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ
ผศ.ดร.นพดล จันระวัง
ผศ.วนิดา หาญเจริญ
อาจารย์กชพร ชื่นจันทร์
อาจารย์กิตติพงษ์ ครุธทรง
อาจารย์จิตสุภา เมืองแมน
ดร.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์
ดร.บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น
อาจารย์พรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
อาจารย์พิภพ สมเวที
ดร.พิมพิกา พูลสวัสดิ์
อาจารย์ภัทร์ธมนต์ พลรงค์
อาจารย์วีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์
อาจารย์สิรินทรา	สังข์ทอง
อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ
อาจารย์ฮาริส อันนันหนับ
อาจารย์เบญจภรณ์ ปานเมือง
อาจารย์ธรรมนูญ คงสวัสดิ์


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาอังกฤษ)

 อาจารย์กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล
ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล
อาจารย์วรพจน์ ตรีสุข
Prof.Dr.Jeffrey Dale Hobbs


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

อาจารย์ทวีพงศ์ คงมา
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ บุญศรี
อาจารย์อุมาภรณ์ สมกาย
อาจารย์สุภัทรา สังข์ทอง
อาจารย์วริสา ราชกิจชอบ


 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์พฤฒิยาพร มณีรัตน์
อาจารย์นภชนก ตลับเงิน
อาจารย์พรรษชล สุชาฎา
อาจารย์พิมลรัตน์ ราดภูเขียว
ดร.สัญญา ฉิมพิมล
อาจารย์หิรัญญา  กลางนุรักษ์


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD.)

รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (M.B.A.)

ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน