• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์
ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา
ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์
อาจารย์ยุพิน หะสัน


 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ดร.ธนพร หอมละออ
อาจารย์ไกรวุฒิ	ตั้งสัตยาชีพ
อาจารย์กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
อาจารย์ปิยวรรณ คำกลัด
ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
อาจารย์กาญจนา ก้อใจ


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย
ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง
อาจารย์ฉัตรมณี	ประทุมทอง
อาจารย์ณัฐวุฒิ	เหมาะประมาณ
อาจารย์วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว
ดร.วิญญู วีรยางกูร
อาจารย์นันท์ธิดา ศิริกุล
ดร.ภัทรินทร์ มรรคา
อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์เดชา สีดูกา
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี
อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
อาจารย์สงขลา หังสวนัส
อาจารย์ลุบนา นิยมเดชา
ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
ผศ.พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
อาจารย์ภาวิกา ขุนจันทร์
อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร
อาจารย์สมชาย ไชยโคต
อาจารย์พัทธนันท์ เพ็งดำ


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ดร.อนุสรา สาวังชัย
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ
ผศ.ดร.นพดล จันระวัง
ผศ.วนิดา หาญเจริญ
อาจารย์กชพร ชื่นจันทร์
อาจารย์กิตติพงษ์ ครุธทรง
อาจารย์จิตสุภา	เมืองแมน
อาจารย์ธีรพันธ์ สงวนวงศ์
ดร.บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น
อาจารย์พรรณวดี กิตติอุดมรัตน์
อาจารย์พิภพ สมเวที
อาจารย์พิมพิกา พูลสวัสดิ์
อาจารย์ภัทร์ธมนต์ พลรงค์
อาจารย์วีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์
อาจารย์สิรินทรา	สังข์ทอง
อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ
อาจารย์ฮาริส อันนันหนับ
อาจารย์เบญจภรณ์ สงวนชีพ
อาจารย์ธรรมนูญ คงสวัสดิ์


 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์พฤฒิยาพร มณีรัตน์
อาจารย์นภชนก ตลับเงิน
อาจารย์พรรษชล สุชาฎา
อาจารย์พิมลรัตน์ ราดภูเขียว
อาจารย์สัญญา ฉิมพิมล
อาจารย์หิรัญญา  กลางนุรักษ์