เจษจธา

 

ชื่อ : นายเจษฎ์จุธา  ชนะรบ

ตำแหน่ง : เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์