ภารด พรมเรองโชต

 

ชื่อ : นางสาวภารดี พรมเรืองโชติ

ตำแหน่ง : เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม