อ.วรรตน

 

ชื่อ: อาจารย์วรรัตน์  จงไกรจักร

ตำแหน่ง

   - ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ