ดร.รงนภาประธานทรพย 

ชื่อ:  ดร.รุ่งนภา  อริยะพลปัญญา

ตำแหน่ง

   - ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์