ศรณยา

 

ชื่อ:  ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว

ตำแหน่ง

   - ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด