ผศ.วรภทร

 

ชื่อ: ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล

ตำแหน่ง

   - ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม