พฤฒยาพร5 2 62

 

ชื่อ : อาจารย์พฤฒิยาพร มณีรัตน์

ตำแหน่ง

   - ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการกรรมการ