ผศ.ดร.บญฑต ไววองok

 

ชื่อ: ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง

ตำแหน่ง

   - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา