พฤฒยาพร5 2 62

 

ชื่อ : อาจารย์ทวีพงศ์  คงมา

ตำแหน่ง

   - ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล