ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คณะวิทยาการจัดการ)

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (โครงการ 1 คณะ 1 พื้นที่) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัมนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 - เล่มศักยภาพชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา