ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (1 คณะ 1 พื้นที่)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดภูเก็ต

- โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดพังงา

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (พื้นที่ร่วมเกาะสิเหร่)

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (พื้นที่ร่วมป่าคลอก)

- โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (เส้นทางพังงา)

- โครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม (พื้นที่ร่วมป่าตอง)


>> โครงการบริการวิชาการ

- โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

- โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ป่าตอง)