ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (1 คณะ 1 พื้นที่)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดภูเก็ต

- โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดพังงา

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (พื้นที่ร่วมเกาะสิเหร่)

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (พื้นที่ร่วมป่าคลอก)

- โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน  (เส้นทางพังงา)

- โครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม (พื้นที่ร่วมป่าตอง)


>> โครงการบริการวิชาการ

- โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น Young Youtubers

- โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ออแกนิคชุมชนสู่ครัวโรงแรม (Organic Farm to Hotel Kitchen)

- โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ

- โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบอาชีพ เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

- โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

- โครงการเทคนิคการจัดทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับวิสาหกิจชุมชน

- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

- โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาด

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

- โครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม