ปรัชญา

บูรณาการศาสตร์บริหารจัดการ บริการท้องถิ่นอันดามัน บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำด้านการบริหารจัดการในอันดามัน สร้างสรรค์พัฒนาสังคม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล

2.สร้างงานวิจัยด้านการบริหารจัดการที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอันดามัน

3.บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามัน

5.พัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ระบบสากล