ปรัชญา

บูรณาการศาสตร์การจัดการในยุคการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอันดามันอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรแห่งนวัตกรรมการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอันดามันอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมการจัดการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ความต้องการของประเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่น
  4. บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

 

ค่านิยมองค์กร

C = Creativity                      สร้างสรรค์

C = Cognitive flexibility        เปลี่ยนแปลง

P = Proactive Working         ทำงานเชิงรุก

 

วัฒนธรรมองค์กร

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ และมีส่วนร่วม