ปรัชญา

คณะวิทยาการจัดการมีปรัชญาของคณะสำหรับเป็นแนวทางมุ่งสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์ของคณะ  คือ  บูรณาการศาสตร์บริหารจัดการ บริการท้องถิ่นอันดามัน บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำด้านการบริหารจัดการในอันดามัน สร้างสรรค์พัฒนาสังคม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

The leader of management in the Andaman. Creative social development toward university to local.

 

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และพัฒนาสู่สากล

2.สร้างงานวิจัยด้านการบริหารจัดการที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอันดามัน

3.บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามัน

5.พัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ระบบสากล

 

ค่านิยมองค์การ

คณะวิทยาการจัดการ มีชื่อเรียกอย่างย่อเป็นที่ติดปากโดยทั่วไปว่า คณะ วจก. ที่มาของคำเรียกดังกล่าว    มาจาก

            ว มาจาก วิทยาการ หมายถึง คณาจารย์ของคณะมีความรู้และพัฒนาวิทยาการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การสื่อสาร การท่องเที่ยวและบริการ โดยนำความรู้บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            จ มาจาก จัดการ หมายถึง นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้สมดุลกับการทำงาน และการดำเนินชีวิต โดยใช้การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา

            ก มาจาก เกียรติ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถานศึกษาของพระราชา นักศึกษา และบุคลากรของคณะ จึงต้องมีเกียรติ ศักดิ์ศรี นำวิชาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนให้พร้อม ทั้งทางกาย และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ในการประกอบอาชีพการงานและในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้สมกับการเป็นคนของพระราชา

 

วัฒนธรรมองค์การ

 คณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรแห่งความสุข ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ