221212677 1296550224135309 7384193003062702258 n

 

การเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอายุการเก็บหนังสือ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการจะมีคำสั่งให้ทำลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มิใช่เอกสารจดหมายเหตุที่เก็บมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้วได้

การเก็บด้วยรูปแบบมาตรฐาน เช่น PDF ความละเอียดไม่น้อยกว่า 150 dpi โดยสำรองข้อมูล ( backup)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้อีกแห่ง

การทำลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้วิธีลบออกจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และให้ลบไฟล์หนังสือที่เก็บไว้ เป็นเวลานานที่สุดย้อนขึ้นมา

 

ที่มา :  เพจ  ดอกบัวใต้เสาชิงช้า