หน่วยงาน
ชื่อ-สกุล
หมายเลขภายใน
E-mail Address

 โทรศัพท์ 076-523094-7 ต่อ  5000 , 081-5381822     แฟกซ์ : 076-211778     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รศ.ประภาศรี  อึ่งกุล 127  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา  ผศ.ดร.บัญฑิต  ไวว่อง  136   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผศ.มยุเรศ  ตนะวัฒนา   125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  ดร.รุ่งนภา  อริยะพลปัญญา  126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  อาจารย์เดชา  สีดูกา  124 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 สำนักงานคณบดี
 หัวหน้าสำนักงานคณบดี  พันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู  110
 นักวิชาการศึกษา  นางสาวกมลรัตน์  สุขวัฒนวิจิตร  130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นายฉัตรชัย มีพฤกษ์ 123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 นักวิชาการศึกษา  นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณภูมิ  133  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นางสาวสุดารัตน์  สุจิตราภรณ์ 133  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นางสาวสิริรักษ์  ธัญญะไพศาล 132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นางสุไวด๊ะ  เสกสรรค์  131 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นางสาววิภาวี  คามวุฒิ 131  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นายอนุศักดิ์  เดชแก้ว   112  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ห้องถ่ายเอกสาร
 เอกสารการพิมพ์  นางสาวทิวา  คงกำไร  106  
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
 ประธานสาขาวิชา  ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์  632  
 อาจารย์  ผศ.ดร.จิราพร  ประสารการ  633 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  ผศ.ดร.วัชรี  หิรัญพันธุ์  631  
 อาจารย์  ผศ.ดร.อุษณีย์  ศิริสุนทรไพบูลย์  635 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  ผศ.มยุเรศ  ตนะวัฒนา  634  
 อาจารย์  ดร.สุธาสินี  นิรัตติมานนท์  629  
 อาจารย์  อาจารย์ยุพิน หะสัน  630  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สาขาวิชาการบัญชี  
 ประธานสาขาวิชา อาจารย์ไกรวุฒิ  ตั้งสัตยาชีพ  628  
 อาจารย์  ดร.ศิรวิทย์  ศิริรักษ์  623  
 อาจารย์  อาจารย์กมลวรรณ  กิตติอุดมรัตน์  622  
 อาจารย์  อาจารย์กาญจนา  ก้อใจ  626  
 อาจารย์  ดร.ธนพร  หอมละออ  625  
 อาจารย์  อาจารย์ปิยวรรณ  คำกลัด   627   
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ประธานสาขาวิชา  ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล 659  
 อาจารย์  ผศ.นงเยาว์  ประสมทอง 660  
 อาจารย์  อาจารย์ฉัตรมณี  ประทุมทอง  662   
 อาจารย์  อาจารย์ณัฐวุฒิ  เหมาะประมาณ  658  
 อาจารย์  ดร.เชิดชัย  กลิ่นธงชัย  661  
 เลขานุการ  นางสาวภารดี  พรมเรืองโชติ  663  
 สาขาวิชาการตลาด
 ประธานสาขาวิชา  ผศ.ศรัณยา  นาคแก้ว 674  
 อาจารย์  ดร.ปิยาภรณ์  ณ ตะกั่วทุ่ง 675  
 อาจารย์  ดร.ภัทรินทร์  มรรคา  676  
 อาจารย์  ดร.วิญญู  วีรยางกูร  677  
 อาจารย์  อาจารย์นันท์ธิดา  ศิริกุล 673  
 อาจารย์  อาจารย์ศรายุธ  ทองหมัน 672  
 เลขานุการ  นางสาวจริยาวดี  เพ็ชรนาม - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  โทรศัพท์  086-4796973
 ประธานสาขาวิชา  ดร.รุ่งนภา  อริยะพลปัญญา  612 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  รศ.ประภาศรี  อึ่งกุล  603-604 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  ผศ.ดร.จิรวัฒน์  ทิพยรส 606 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 อาจารย์  ผศ.ดร.บัญฑิต  ไวว่อง 614 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  ผศ.เอกพล  วงศ์เสรี 602  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน  607  
 อาจารย์  อาจารย์จุรีรัตน์  ว่องปลูกศิลป์ 601 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  อาจารย์เดชา สีดูกา 613 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 อาจารย์  อาจารย์ลุบนา  นิยมเดชา 607  
 อาจารย์  อาจารย์สงขลา  หังสวนัส 605 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 เลขานุการ  นายเจษฎ์จุธา  ชนะรบ 608  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ประธานสาขาวิชา  อาจารย์วรรัตน์  จงไกรจักร   615  
 อาจารย์  ผศ.พัลลภา  ศรีไพโรจน์กุล  617  
 อาจารย์  ผศ.ดร.ดวงรัตน์  โกยกิจเจริญ  618  
 อาจารย์  อาจารย์พัทธนันท์  เพ็งดำ   620   
 อาจารย์  อาจารย์ภาวิกา  ขุนจันทร์  616 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  อาจารย์วัชราวดี  นิรุติธรรมธรา  619  
 อาจารย์  อาจารย์สมชาย  ไชยโคต  621  
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ประธานสาขาวิชา  ดร.อนุศรา  สาวังชัย  641  
 เลขานุการ  นางสาวธีราพร บำรุงผล  636   
 วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน      
 อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์  สงวนวงศ์ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์ อาจารย์ธรรมนูญ  คงสวัสดิ์ 652   
 อาจารย์  ดร.บงกชรัตน์  เปี่ยมสิริกมล  
 อาจารย์  อาจารย์เบญจภรณ์  ปานเมือง  651  
 อาจารย์  อาจารย์วีรชัย  บุญญาพัฒนาพงศ์  -  
 วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ      
 อาจารย์  ผศ.ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  อาจารย์กิตติพงษ์  ครุธทรง 645 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  อาจารย์จิตสุภา  เมืองแมน 649  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  อาจารย์กชพร  ชื่นจันทร์ 644   
 อาจารย์  อาจารย์ภัทร์ธมนต์  พลรงค์  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  อาจารย์สิรินทรา  สังข์ทอง  -  
 วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ      
 อาจารย์  ผศ.ดร.นพดล  จันระวัง 638  
 อาจารย์  ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ 640  
 อาจารย์  ผศ.วนิดา  หาญเจริญ  639  
 อาจารย์  ดร.อนุศรา  สาวังชัย  641  
 อาจารย์  อาจารย์นิติพงษ์  ทนน้ำ  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 อาจารย์  อาจารย์พรรณวดี  กิตติอุดมรัตน์  -  
 อาจารย์  อาจารย์พิภพ  สมเวที 637  
 อาจารย์  ดร.พิมพิกา  พูลสวัสดิ์ 642  
 อาจารย์  อาจารย์ฮาริส  อันนันหนับ  -  
 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
 ประธานสาขาวิชา  อาจารย์พฤฒิยาพร  มณีรัตน์ 670  
 อาจารย์  อาจารย์นภชนก  ตลับเงิน  667   
 อาจารย์  อาจารย์พรรษชล  สุชาฎา  668   
 อาจารย์  อาจารย์พิมลรัตน์  ราดภูเขียว 669  
 อาจารย์  ดร.สัญญา  ฉิมพิมล 665  
 อาจารย์  อาจารย์หิรัญญา   กลางนุรักษ์ 667   
 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาอังกฤษ)
 ประธานสาขาวิชา อาจารย์กัญญาพัชร์  พัฒนาโภคินสกุล 421  
 อาจารย์  ผศ.ดร.ชิดชนก  อนันตมงคุลกุล 421  
 อาจารย์  อาจารย์วรพจน์  ตรีสุข 421  
 อาจารย์  Prof.Dr.Jeffrey Dale Hobbs 421  
 อาจารย์   -  
 อาจารย์   -  

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /  ห้องบรรยาย

หมายเลขห้อง
ชื่อห้อง
หมายเลขภายใน
 19201  (ชั้น 2)  i-LEARNING COMPUTER LAB 1 205 
 19202  i-LEARNING COMPUTER LAB 2 204
 19203  i-LEARNING COMPUTER LAB 3 203 
 19204  i-LEARNING COMPUTER LAB 4 202
 19205  i-LEARNING COMPUTER LAB 5 201
 19301 (ชั้น 3)  LECTURE  ROOM  304
 19302   LECTURE  ROOM  303
 19305    LECTURE  ROOM  305
 19308   LECTURE  ROOM   322 
 19401 (ชั้น 4)  LECTURE  ROOM  405
 19402  LECTURE  ROOM  404
 19403  LECTURE  ROOM  
 19404  LECTURE  ROOM
 19405  LECTURE  ROOM 401 
 19501 (ชั้น 5)  LECTURE  ROOM 505 
 19502  LECTURE  ROOM 504 
 19503  LECTURE  ROOM 503 
 19504  LECTURE  ROOM 502
 19505  LECTURE  ROOM 501 
 19506  LECTURE  ROOM 506 
 19507  LECTURE  ROOM  507
 19508  LECTURE  ROOM  508
 19510  LECTURE  ROOM  510
 19511  LECTURE  ROOM  511
 19512  LECTURE  ROOM  512

 

 ห้องประชุม

หมายเลขห้อง
ชื่อห้อง
หมายเลขภายใน
 19107  CONFERENCE ROOM 2  129
 19509  CONFERENCE ROOM  509
 19609  CONFERENCE ROOM   678