DSCF2632

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วจก. Active Action กิจกรรมการอบรมการให้คำปรึกษา การเรียน การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสิริโรจน์ บรรยายหัวข้อ "เวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลด้านสุขภาพกาย, สุขภาพจิต และสุขภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และให้บริบาลทั้งด้านการป้องกัน, การรักษาและการฟื้นฟู" ร่วมด้วย อาจารย์ประภัสนันท์ เพ่งกิจ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "จิตวิทยาการให้คำปรึกษาการอยู่ร่วมกับเด็กพิเศษและมีอากาซึมเศร้าฯ" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา

DSCF2783

DSCF2669

DSCF2720

 

 ติดตาม คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาง W: http://mspkru.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/mspkrupage 
 T: 076-240474 ต่อ 5000

สื่อมัลติมีเดีย