248662

ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน เป็นการบรรยายหัวข้อ "เทคนิคขบวนการถ่ายทอดและการเป็นวิทยากร" และหัวข้อ ''เทคนิคการใช้สื่อและการสื่อสาร" อีกทั้งผู้สูงอายุยังได้รับเกียรติจากอาจารย์พรพักตรรา ไชยเศรษฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ บรรยายให้ความรู้หัวข้อ "การพูดในที่สาธารณะ สู่เส้นทางวิทยากรอย่างมืออาชีพ และฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร" ซึ่งกิจกรรมอบรมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ "กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฏา และ ห้องประชุม 512 คณะวิทยาการจัดการ

248672

248676

สื่อมัลติมีเดีย