25488087 1968566913468014 4875296855560835464 o

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจากคณะครุศาสตร์ เชิญเป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดวิธีคิดที่มีประโยชน์และสร้างเเรงผลักดันในการทำผลงานวิชาการให้แก่คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ว่าการทำผลงานวิชาการนั้นเป็นสิ่งที่เเสดงถึงศักยภาพของบุคคลในเเวดวงวิชาการยุคปัจจุบัน ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรเเห่งความสุขเเละเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเเรงบันดาลใจในการพัฒนาการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะ
โดยมีผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม เเละมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเเด่
ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู เเละ ผศ.ดนัยศักดิ์ กาโร ในฐานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ของคณะ  ณ ห้องประชุม1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
คณะครุศาสตร์

25488169 1968566296801409 7040197868496847271 o

25586877 1968567003468005 5253464842177742910 o

25626256 1968566300134742 3175078867469359047 o

25542666 1968566843468021 735908945327153808 o

สื่อมัลติมีเดีย