อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 "The university of everywhere : International Networking" ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ College of Asian Scolars จังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดโดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

S 25927692

S 25927696

สื่อมัลติมีเดีย