S 22765573

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยได้รับเกียรติเป้นอย่างสูงจากวิทยากร นายสัญญา เจริญพร นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการ สำนักพระราชวัง และนายณุวัฒน์ ชื่นอารมณ์ เจ้าพนักงานในพระองค์ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง โดยภายในงานนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติการถวายดอกไม้จันทน์พระราชทาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม

271304

271337

S 22716419

สื่อมัลติมีเดีย