S 6308111

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวโน้นธุรกิจโรงแรมในอนาคต" ณ ห้อง ประชุมแกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยวันนี้ โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ ตลอดจนคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม และนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

S 6308112

S 6308114

S 6308113

สื่อมัลติมีเดีย