S 19554351

    เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สาขาการจัดการธุรกิจการบิน เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการประเมินผล "ระดับคุณภาพดี" ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ (512) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

S 19505211

สัมภาาณ์ผู้ใช้บัณฑิต ณ ท่าอาศยานภูเก็ต

 

สื่อมัลติมีเดีย