S 26935305

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำโดย ผศ.จิราพร ประสานการ ประธานสาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมกับคณาจารย์ประจำสาขาทุกท่าน เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการประเมินผล "ระดับคุณภาพดี" ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ (512) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21231966 10210295000198086 1598963294964909803 n

21151716 10210295010958355 189422206377978982 n

สื่อมัลติมีเดีย