acc01

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิชาการบัญชี จาก Yogohama City University Graduate School of International Management ประเทศญี่ปุ่น บรรยากาศของการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเป็นกันเอง

acc03

acc05

สื่อมัลติมีเดีย