mspkru 30 aug 2017 1

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MSPKRU) จัดโครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายหาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้ การบริการวิชาการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

    สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว MSPKRU จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) สอดรับกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้สอนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะได้แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ คือ ผศ.รุ่นพี่ มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแนะนำเทคนิคแก่ผู้ที่กำลังจัดทำผลงาน

2. ผู้มีความประสงค์จัดทำผลงานทางวิชาการ ที่มีอายุราชการครบกำหนด และผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในระดับมหาวิทยาลัย 

3.ผู้มีความประสงค์ทำผลงานทางวิชาการ แต่อายุราชการยังไม่ครบกำหนด เพื่อส่งเสริมให้ทำผลงานวิชาการล่วงหน้า

    คณะวิทยาการจัดการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาต่างๆ ผ่านผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย MSPKRU ซึ่งเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดพื้นที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนการผลิตผลงานจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

mspkru 30 aug 2017 2

mspkru 30 aug 2017 3

 

ที่มาข่าว : PRPKRU

สื่อมัลติมีเดีย