001

     เมื่อวันคารที่ 26 สิงหาคม 2560 ผู้แทนศูนย์การเรียนรู้ การบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นในการรับบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับเครือข่ายพันธมิตร และในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพันธกิจศูนย์ฯ ดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

002

003

004

สื่อมัลติมีเดีย