สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SketchUp Pro เพื่องานทางการตลาด ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีอาจารย์จิตสุภา เมืองแมน และ อาจารย์กิตติพงษ์ ครุธทรง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง กต.59 เป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาสำหรับการนำเสนอผลงานในรูป 3 มิติ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

  15678

15677

15679

15681

 15683

15684

15686

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/cgJoH3RBqB4baSaTA

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย