สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน ในระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง 19308 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี Professor Dr.Jeffrey Dale Hobbs และ ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง กต.59 เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ทั้งด้านความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จบการศึกษาและเข้าสู่การประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัยในอนาคต

 15473

15474

15475

15479

15477

15478

15480

15481

 

คลิกดูภาะเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/2ke7DN9K3HcY6opM6

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย