วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 47 คน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณญาณวุฒิ นลจิตติ์ บรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพกับงานบริการ และ คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ บรรยายเกี่ยวกับคุณลักษณะแบบใดที่สถานประกอบการต้องการ ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ

IMG 8742

IMG 8762

IMG 8750

  IMG 8739

IMG 8792

IMG 8841

IMG 8846

IMG 8766

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/CDx8Nd8eM3wNjCBr9

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย