เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)" นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ลุบนา นิยมเดชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรอบรมการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 8684

IMG 8690

IMG 8692

IMG 8713

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/ugyA7g72uf5ZZw5t5

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย