003

ผู้บริหาร และคณาจารย์ วจก. ร่วมกิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต "ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู" ประจำปี 2560 (รอบที่ 1) คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต

004

005

006

สื่อมัลติมีเดีย