เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการชุมชน ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการ โดยการสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสรุปผลโครงการ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุลูกเหรียง และช่องทางการจัดจำหน่ายลูกเหรียง เป็นต้น ณ ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (19410) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนกิ่งแก้ว และชุมชนโหนทรายทอง เทศบาลตำบลรัษฏา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ โดยยึดแนวทางตามปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2 S 22372379

IMG 3808

IMG 3773

IMG 3778

IMG 3825

IMG 3840

IMG 3827

IMG 3829

IMG 3877

IMG 3883

 

คลิกดูภาพได้ที่  

https://photos.app.goo.gl/pqqHFGa5MLcxAd1R9