เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถด้านการให้บริการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ หัวหน้าโครงการฯ คณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกับ ตัวแทนชุมชนบ้านคลองบ่อแสน และชุมชนบ้านปากด่าน จำนวน 50 คน เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณลัดดา คาวิจิตร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรบางหวานพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าออกสู่ตลาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

 IMG 4405

IMG 4470

IMG 4441

IMG 4466

IMG 4515

IMG 4433

IMG 4565

IMG 4546

IMG 4584

IMG 4605

IMG 4572

IMG 4511

IMG 4421

 

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/b5MLb5tvSZmcenYV7