• หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

 

ผศ.วนิดา หาญเจริญ
14 สิงหาคม 2559
ผศ.นพดล จันระวัง
15 สิงหาคม 2559
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ
ดร.อนุสรา สาวังชัย
อาจารย์พิภพ สมเวที

  • หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

 

ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
อาจารย์พฤฒิยาพร มณีรัตน
อาจารย์สัญญา ฉิมพิมล
อาจารย์นภชนก ตลับเงิน
อาจารย์พรรษชล สุชาฎา

  • หลักสูตรธุรกิจบริการ
- การจัดการธุรกิจโรงแรม

- การจัดการธุรกิจการบิน

- การจัดการธุรกิจการประชุมและงานนิทรรศการ

  • หลักสูตรการตลาด

 

ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว
23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์นันท์ธิดา ศิริกุล
ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
อาจารย์ภัทรินทร์ มรรคา
อาจารย์ศรายุธ	ทองหมัน

  • หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
22 พฤศจิกายน 2559
ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
23 พฤศจิกายน 2559
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์สงขลา หังสวนัส
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี
23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์เดชา สีดูกา
23 พฤศจิกายน 2559

  • หลักสูตรการบัญชี

 

อาจารย์สุชาติ พึ่งมั่น
ผศ.วิไล พินโยภรณ์
23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์ธนพร หอมละออ
23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์เปรมินทร์ บัวบาน
อาจารย์ปิยวรรณ คำกลัด

  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
ผศ.พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
อาจารย์ภาวิกา ขุนจันทร์
อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร
อาจารย์สมชาย ไชยโคต

  • หลักสูตรนิเทศศาสตร์

 

ผศ.จิราพร ประสารการ
22 พฤศจิกายน 2559
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา
23 พฤศจิกายน 2559
ผศ.วัชรี หิรัญพันธุ์
23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์ยุพิน หะสัน
23 พฤศจิกายน 2559
ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์

  • กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

 

รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ
22 พฤศจิกายน 2559
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ บุญศรี
23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์กชพร ชื่นจันทร์
อาจารย์จิตสุภา	เมืองแมน
อาจารย์ฮาริส อันนันหนับ
อาจารย์สิรินทรา	สังข์ทอง
ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
ดร.วิญญู วีรยางกูร
25 พฤศจิกายน 2559