ผศ.นพดล จันระวัง
15 สิงหาคม 2559
ผศ.จิราพร ประสารการ
ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง
อาจารย์สมชาย ไชยโคต
ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง
นายทวิตร นาคะรอด
15 สิงหาคม 2559