ผศ.นพดล จันระวัง
15 สิงหาคม 2559
ผศ.จิราพร ประสารการ
08 พฤศจิกายน 2559
ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง
08 พฤศจิกายน 2559
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
08 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์ศรัณยา นาคแก้ว
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์
นางสมจิตต์ สุทธางกูร
นายอนุรักษ์ ธารสิริโรจน์
นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา
นายชวลิต ณ นคร
22 พฤศจิกายน 2559
นายดุสิต บุตรี
22 พฤศจิกายน 2559
นายทวิตร นาคะรอด
22 พฤศจิกายน 2559