รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา
ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง
นายทวิตร นาคะรอด